Notariële volmacht

De modellen voor volmacht die u via deze site kan samenstellen en downloaden zijn geheel rechtsgeldig. Deze worden ook wel “onderhandse volmacht” genoemd, in tegenstelling tot de zgn. “notariële volmacht”.

De notariële volmacht is een volmacht die exact hetzelfde kan luiden als die welke u via deze site kan samenstellen en downloaden. Meestal is een notariële volmacht niet nodig.

Maar in een aantal gevallen is dat anders. De wet bijvoorbeeld vereist een notariële volmacht voor de vestiging van een hypotheek op een registergoed (zie 3:260 lid 3 BW). Voorbeeld: het vestigen van een hypotheek op uw huis. U kan dan niet volstaan met een model van deze site. U dient daarvoor langs de notaris te gaan. Die heeft u in dat geval toch al nodig, omdat ook de vestiging van een hypotheek alleen bij notariële akte kan plaatsvinden.

Een voordeel van een notariële volmacht kan ook zijn dat de notaris (dat is zijn plicht) dan met u het doel waarvoor u de volmacht wilt afgeven met u zal doornemen.

Soms ook is een notariële volmacht meer geschikt om praktische redenen (en niet zozeer omdat de wet dat vereist). Als u bijvoorbeeld permanent een volmacht aan een ander wilt geven, omdat uzelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen dan moeten door uw gevolmachtigde meestal ook rechtshandelingen (zoals het aanvragen van bankrekeningen) met bepaalde instellingen, zoals banken, kunnen worden verricht. Banken en andere instellingen eisen regelmatig dat de volmacht in een notariële akte is vastgelegd, ook al is dat niet wettelijk verplicht. De reden dat zij dat eisen is enerzijds dat de notaris de identiteit van de volmachtgever verifieert en dus (voorzover dat mogelijk is) er voor instaat dat de volmacht niet valselijk wordt afgegeven (en dat vinden die instellingen een veilig idee). Anderzijds is een notariële akte een zogenaamde authentieke akte die ook tegenover derden (dus ook tegenover anderen dan de volmachtgever en de gevolmachtigde) dwingend bewijs oplevert dat de daarin opgenomen verklaringen zijn gedaan (art 157 lid 1 Rv).

In vrijwel alle andere gevallen kan u volstaan met een normale (onderhandse) volmacht, zoals u op deze site kan samenstellen en downloaden. Gaat het dus om een andere kwestie, zoals bijvoorbeeld voor de verkoop van een auto of het aanstellen van een gevolmachtigde omdat u lang op reis gaat, dan is de gewone “onderhandse” volmacht zoals u die op deze site kan vinden meestal zeer geschikt.

Wel is het altijd goed om een fotokopie van rijbewijs of de handtekening-pagina van het paspoort van zowel de volmachtgever als de gevolmachtigde aan de volmacht te hechten en (nogmaals) daarop door hen een handtekening te laten plaatsen. Zo kunt u vaak twijfel wegnemen bij de wederpartij die zich altijd zal moeten afvragen (maar daar in de praktijk vaak niet bij stilstaat) of de volmacht wel daadwerkelijk door de volmachtgever is verleend.