Gratis volmacht

Onderstaand model is een eenvoudige volmacht. De gegevens tussen de [rechte haken] dient u zelf in te vullen/aan te passen. Lees voor gebruik onze algemene voorwaarden die ook op het gebruik van dit document van toepassing zijn.

Het is aan te raden de teksten op deze website goed te lezen en aan de hand daarvan dit model verder aan te passen naar gelang dat in uw geval nuttig is, voordat u dit model gebruikt. Het gaat dan om verdere verfijningen en aanpassingen als:
– onder welke omstandigheden aan de kant van de volmachtgever en/of de gevolmachtigde eindigt de volmacht;
– zijn er beperkingen aan het doel waarvoor of de omstandigheden waaronder deze door de gevolmachtigde mag worden gebruikt;
– mag de gevolmachtigde zich laten vervangen door een ander;
– etc.

U kan ook de vragenlijst doorlopen van de betaalde versie van dit document (zie de link bij “START” rechts in uw scherm). U wordt dan door al deze (en andere) vraagstukken heengeleid en de tekst wordt aan de hand van uw antwoorden voor u op maat gemaakt, waarna u die volmacht kan downloaden.


ALGEMENE VOLMACHT

De ondergetekende:

[naam volmachtgever], geboren [geboortedatum], met als huidige woonplaats [straatnaam] [huisnummer], [postcode] [woonplaats] (hierna te noemen: “Volmachtgever”)

Gelet op:

[reden voor volmachtverlening]

Geeft hierbij volmacht aan:

[naam gevolmachtigde], geboren [geboortedatum] met als huidige woonplaats [straatnaam] [huisnummer], [postcode], [woonplaats] (hierna te noemen: “Gevolmachtigde”)

Teneinde:

Namens Volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten die Gevolmachtigde noodzakelijk of wenselijk acht, daaronder begrepen daden van beheer en beschikking.

Met in achtneming van het volgende:

1. Deze volmacht omvat alle zaken van en rechtshandelingen namens Volmachtgever.

2. De Gevolmachtigde zal [wel/niet] bevoegd zijn om als wederpartij van Volmachtgever op te treden.

3. Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

4. Geschillen aangaande deze volmacht zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de [locale rechtbank].

Aldus getekend te [plaats ondertekening] op [datum ondertekening].

 

____________________________

[naam volmachtgever]