Rechtshandelingen

In art 3:60 BW wordt bepaald dat volmacht de bevoegdheid is die een volmachtgever aan een ander verleent om namens hem rechtshandelingen te verrichten. Een rechtshandeling is een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Zie ook art 3:33  e.v. BW

In art 3:60 BW, waar het gaat over de volmacht, wordt echter een ruimer begrip “rechtshandelingen” gebruikt. Het in art 3:60 BW gehanteerde begrip omvat volgens lid 2 ook het (feitelijk) in ontvangst nemen van een verklaring. Een wilsverklaring van de gevolmachtigde namens de volmachtgever is daar niet voor vereist. Vanwege deze afwijkende betekenis is, om misverstanden te vermijden, in onze modellen expliciet opgenomen dat het om (de ruimere) rechtshandelingen als bedoeld in dat artikel 3:60 BW gaat.