Onherroepelijke volmacht

De vraag is of een te verlenen volmacht moet kunnen worden herroepen door de volmachtgever of dat deze onherroepelijk moet zijn. Dat hangt er doorgaans vanaf waarvoor de volmacht is bedoeld. Is de volmacht onherroepelijk gemaakt dan kan deze dus niet meer worden ongedaan gemaakt: ook al zou de volmachtgever dat willen, de gevolmachtigde kan op naam van de volmachtgever (en dus voor zijn rekening en risico) de rechtshandeling (bijv. het sluiten van een bepaalde overeenkomst) aangaan.

Omdat het onherroepelijk maken van een volmacht ingrijpende gevolgen heeft voor de volmachtgever, stelt de wet daaraan wel beperkingen. Op grond van art 3:74 lid 1 BW kan een volmacht alleen onherroepelijk worden gemaakt voorzover dit in het belang van de gevolmachtigde of een derde is.

NB: indien de volmacht onherroepelijk is, is ook substitutie toegestaan, zelfs als dat niet uitdrukkelijk werd bepaald (lid 3 van art 74) tenzij anders is afgesproken.