Einde volmacht

Een volmacht eindigt in de gevallen bepaald in art 3:72 BW:

  • door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de volmachtgever of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
  • door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de gevolmachtigde of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tenzij anders is bepaald;
  • door herroeping door de volmachtgever;
  • door opzegging door de gevolmachtigde.

Deze opsomming is niet limitatief. De volmacht kan bijvoorbeeld ook eindigen doordat een daarin opgenomen einddatum verstrijkt of – in geval van een doelvolmacht – als het doel is bereikt.

Ofschoon in het onder art 3:72 sub a BW bedoelde geval de volmacht eindigt, zijn daarop uitzonderingen geformuleerd in art 3:73 BW. Bovendien bepaalt art 3:74 lid 1 BW dat onder bepaalde omstandigheden van dit uitgangspunt (dat de volmacht alsdan eindigt) kan worden afgeweken.

Het is verstandig een einddatum in de volmacht op te nemen. Immers, indien dit achterwege zou worden gelaten blijft ondanks een eventuele intrekking van de volmacht de mogelijkheid bestaan dat derden te goeder trouw afgaan op de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid die door de eerdere volmachtverlening is gewekt. Zie in dit verband art 3:76 BW.