Bijzondere volmacht

Kijk hier voor uitleg wat een volmacht is.

Door middel van de bijzondere volmacht verschaft de volmachtgever de bevoegdheid aan een gevolmachtigde om namens hem een of meerdere rechtshandelingen te verrichten t.a.v. een of meer van zijn (d.w.z. de volmachtgever’s) goederen. Wordt de gevolmachtigde bevoegd gemaakt om alle rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van alle goederen van de volmachtgever, dan is niet sprake van een bijzondere maar van een “algemene volmacht“.