Algemene volmacht

Wat is een algemene volmacht?

Door middel van de algemene volmacht raakt de gevolmachtigde bevoegd de volmachtgever in ieder opzicht te vertegenwoordigen: de volmacht omvat alle zaken en alle rechtshandelingen, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig daarvan wordt uitgesloten (art 3:62 lid 1 BW). Dit in tegenstelling tot een bijzondere volmacht of doelvolmacht.

Daden van beschikking

Bij een volmacht gaat het normaal gesproken om het verrichten van rechtshandelingen voor de ander. Een algemene volmacht omvat normaliter niet de bevoegdheid tot het verrichten van daden van beschikking met betrekking tot een goed dat toebehoort aan de volmachtgever. Dat is alleen anders als schriftelijk en ondubbelzinnig in de volmacht is vastgelegd dat daden van beschikking ook onder de volmacht vallen.

Met “daden van beschikking” met betrekking tot een goed wordt bedoeld: de vervreemding (bijvoorbeeld als gevolg van verkoop) en het bezwaren (bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht) van dat goed zelf. Dat kan de gevolmachtigde dus alleen bevoegdelijk doen als dat met zoveel woorden is opgeschreven in de volmacht. Maar dit geldt niet voor alle daden van beschikking: beschikkingshandelingen die voor een normale exploitatie van het goed noodzakelijk zijn vallen onder “beheer” en daarmee onder de volmacht, ook zonder dat die handelingen ondubbelzinnig zijn omschreven.

Gaat het bijvoorbeeld om een volmacht om de gevolmachtigde in staat te stellen om een onderneming van de volmachtgever voor hem te runnen dan is de gevolmachtigde bevoegd de in die onderneming vervaardigde producten te verkopen zonder dat nog eens apart (schriftelijk en ondubbelzinnig) wordt vastgelegd dat hij ook daartoe bevoegd is.