Uitleg en voorbeeld volmacht

Op deze site vindt u een uitleg van de diverse soorten volmacht die er zijn en een aantal voor de volmacht belangrijke onderwerpen (de onder-volmacht, privatieve werking van de volmacht, het instaan van de gevolmachtigde voor zijn volmacht enzovoorts).

Ook kan u op deze site een vragenlijst invullen aan de hand waarvan een model wordt samengesteld dat voldoet aan de keuzes die u daarbij maakt en waarin de informatie die u verschaft is opgenomen.

Het grote voordeel van het samenstellen van een model boven het gebruik van een eenvoudig voorbeeld-document is dat u wordt geïnterviewd en dat vervolgens aan de hand van de door u gegeven antwoorden een op maat gemaakt document voor u wordt samengesteld. U kan dat document meteen downloaden.

Wees u er als volmachtgever altijd goed van bewust dat degene aan wie u een volmacht geeft ook echt namens u verplichtingen kan aangaan binnen de grenzen van die volmacht. Met een volmacht roept u daarom een vergaande bevoegdheid in het leven waarbij de volmachtgever u kan verbinden tegenover derden (en eventueel zichzelf). Met name bij de algemene volmacht is het essentieel dat u de gevolmachtigde echt kan vertrouwen. Maar dat is ook van belang bij een bijzondere volmacht of doelvolmacht. Hoe beperkter de volmacht hoe minder kwetsbaar u raakt door de volmachtverlening. Als u iemand een volmacht geeft om namens u een abonnement van een jaar op een bepaald tijdschrift te sluiten verleent u een zo beperkte volmacht dat niet goed voorstelbaar is dat die kan worden misbruikt. Geeft u iemand eem volmacht om “een wedstrijdpaard” te kopen, dan ligt dat uiteraard anders, vooral als u niet zou uitsluiten dat de gevolmachtigde zelf als tegenpartij kan optreden.